algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden tekstbureau Tekst & Texto

 

 

Artikel 1. Geldigheid en toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden van tekstbureau Tekst & Texto maken deel uit van elke overeenkomst van Tekst & Texto met een opdrachtgever.
In die overeenkomst kunnen echter bepalingen gewijzigd en/of aangevuld worden. In de betreffende overeenkomst wordt hierna verwezen met ´in afwijking van wat wordt gesteld in de algemene voorwaarden van Tekst & Texto of  met ´in aanvulling van wat wordt gesteld in de algemene voorwaarden van Tekst & Texto ´.

 

Artikel 2. Offerte

a. Elke offerte is kosteloos, vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum zoals in de offerte vermeld.
b. De offerte omvat, naast de geldbedragen die door Tekst & Texto in rekening zullen worden gebracht:

  • Een omschrijving van de opdracht : eisen van de opdrachtgever, doelgroep en gebruiksdoel van de tekst.
  • De geschatte omvang van het werk (aantal woorden of pagina´s )
  • De uiterste levertijd (deadline).
  • Een omschrijving van het materiaal dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd en de wijze waarop.
  • De manier waarop Tekst & Texto de tekst of dienst aanlevert (medium en bestandsformaat).
  • Een omschrijving van eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals research en correctie van zet- en drukproeven  of van opgemaakte bestanden.

 

Artikel 3. Opdracht

a. Van een opdracht is sprake wanneer de offerte zoals omschreven in artikel 2 voor akkoord is getekend door de opdrachtgever en ontvangen is door Tekst & Texto, per email, fax of per briefpost. Vanaf dat moment begint Tekst & Texto met de opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
b. Tekst & Texto is gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen indien de opdrachtgever substantiële wijzigingen aanbrengt in de opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst. Ook is Tekst  & Texto in dergelijke gevallen gerechtigd om de opdracht alsnog te weigeren. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht.
c. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht.

 

Artikel 4. Uitvoering

a. Tekst & Texto verplicht zich tot levering van goed werk, in overeenstemming met de geldende professionele normen en conform de briefing van de opdrachtgever.
b. Tekst & Texto verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen.
De opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke toestemming van Tekst & Texto aan derden geen mededelingen doen over de offerte en de werkwijze van Tekst & Texto, noch deze aan derden ter beschikking stellen.
c. De onder artikel 4 b genoemde verplichtingen blijven van kracht na beëindiging van de opdracht.


Artikel 5. Levering

a. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending door Tekst & Texto. In geval van overmacht bij  Tekst & Texto zal deze daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever.
b. Bij toerekenbare overschrijding van de deadline is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering redelijkerwijs niet langer kan worden gewacht. Tekst & Texto is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de betalingsverplichting van het al uitgevoerde deel van de opdracht.
c. De opdrachtgever heeft na levering door Tekst & Texto recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. De opdrachtgever dient een termijn van uiterlijk 10 werkdagen in acht te nemen voor de beoordeling en retourzending van de herziene en/of gecorrigeerde tekst, tenzij anders is overeengekomen (mondeling of schriftelijk).
d. Correcties na de in artikel 5c genoemde correctieronde beschouwt  Tekst & Texto als auteurscorrecties. Deze zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
e. Tekst & Texto brengt verder in rekening alle substantiële afwijkingen (inhoud en stijl) ten opzichte van de originele briefing.


Artikel 6. Vrijwaring en Aansprakelijkheid

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Tekst & Texto tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving. Dit geldt ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

 

Artikel 7. Auteursrechten

De auteursrechten op het werk gaan over op de opdrachtgever op het moment dat deze zijn verplichtingen tegenover Tekst & Texto conform de overeenkomst volledig is nagekomen.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

a. Tekst & Texto factureert bij oplevering van de finale tekstversie. Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 5c, door de schuld van de opdrachtgever echter langer op zich laat wachten dan 10 werkdagen, heeft Tekst & Texto het recht om het volledige bedrag te factureren voor de correctieronde plaatsvindt.
b. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft  Tekst & Texto het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Ook heeft Tekst & Texto het recht om bij omvangrijke opdrachten betaling in termijnen te verlangen.
c. Tekst & Texto werkt zo duurzaam mogelijk. Facturering geschiedt daarom uitsluitend per e-mail.
d. Voor de betaling geldt een termijn van 14 dagen na de factuurdatum.
e. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Tekst & Texto gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Deze bedragen in eerste termijn 2% van het bruto factuurbedrag met een minimum van €2,50. In tweede termijn bedragen zij 5% van het bruto factuurbedrag met een minimum van €10,00.
f. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt.
g. Buitengerechtelijke zowel als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 9. Klachten en geschillen

a. De opdrachtgever dient klachten zo spoedig mogelijk en uiterlijk 10 dagen na levering schriftelijk per aangetekende zending in te dienen. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.
b. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen in goed overleg. Indien dit onmogelijk blijkt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Tekst & Texto.


Amsterdam/ Sant Cugat del Vallès, april 2011

Download als PDF